Loading...
Home 2019-05-02T14:12:36+03:00

MEIST

Advokaadibüroo Naur & Pärn advokaaditel on õigusturul tegutsemisel kogemust üle 20 aasta. Oleme spetsialiseerunud eelkõige äriühingute teenindamisele, kuna meil on hea arusaam äri ja õiguse vastastikusest mõjutamisest. Valdkonnad, milles me ennast tugevasti tunneme on võlaõigus, äriõigus, ehitusõigus, maksud. Tegeleme ka eraisikute probleemidega nagu perekonnaõigus.

ÄRI | JURIIDILISED ISIKUD.

Meie advokaadid on eelkõige spetsialiseerunud äriühingute teenendamisele. Meil on hea arusaamine õigusest ja kuidas see mõjutab äritegevust.

ERAISIKUD

Me aitame eraisikutel leida lahendusi järgmistes valdkondades.

Õigusabi leping

Advokaadibüroo naur & pärn õigusabilepingu tingimused

* Leping loetakse poolte vahel sõlmituks pakkumuse esitamise ja sellele nõustumuse andmisega, samuti muul viisil vastastikuste tahteavalduste vahetamise teel, kui on piisavalt selge, et lepingupooled on saavutanud kokkuleppe.

* Advokaadibüroo poole pöördumist õigusabi saamiseks ja advokaadibüroolt aktsepti saamisel võib lepingu lugeda sõlmituks. Advokaadibüroo osutab õigusteenust ainult allolevatel tingimustel :

Leping on sõlmitud volituseL või pakkumuses nimetatud volitaja (edaspidi Klient) ja esindaja (edaspidi Advokaadibüroo) vahel volituses või pakkumuses märgitud ülesande täitmiseks.

Ülesande täitmine tähendab õigusteenuse osutamist, mis hõlmab seal hulgas kliendi asja faktiliste asjaoludega tutvumist, õiguslike (kirjalike ja suuliste) konsultatsioonide andmist, õiguslike hinnangute, arvamuste ja memorandumite koostamist, nõupidamiste läbiviimist, kohtupraktika, seaduste ja teiste õiguslike dokumentide analüüsi, era- ja avalik-õiguslike juriidiliste ja füüsiliste isikutega läbirääkimiste pidamist ning kohtus, vahekohtus või muus institutsioonis kliendi esindamist. Advokaadibüroo teostab käesoleva lepingu täitmisega seotud tööd ajavahemikul 09:00 – 18:00 Eesti aja järgi, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

Kliendile osutab õigusteenust vandeadvokaat Indrek Naur või tema poolt määratud advokaat (advokaadi nimi volikirjas) .

Teenuse raames peetakse nõupidamisi vastavalt vajadusele nii advokaadibüroo kui kliendi ruumides.

Advokaadibürool on kohustus pidada käesoleva lepingu täitmisega seotud teostatud tööde arvestust viieminutilise (5 min) täpsusega ja esitada see kliendile koos igakordselt esitatava arvega. Teostatud tööde arvestusest peab jooksvalt nähtuma kogu käesoleva lepingu täitmisega teostatud tööde hulk, vajadusel kõik esitatud ja tasutud või tasumata arved ning muud käesoleva lepingu p 13 märgitud kulud.

Advokaadibüroo kohustub edastama kliendile kliendi nõudmisel operatiivselt e-posti teel informatsiooni ülesande täitmise käigu kohta. Kliendi originaaldokumendid, mis ülesande täitmisega seonduvalt advokaadibüroo kätte on usaldatud, tagastab advokaadibüroo viivitamatult arvates nende kasutamise vajaduse äralangemisest.

Klient kohustub andma advokaadibüroole volituses märgitud ülesande täitmiseks igakülgset ja vajaliku informatsiooni ja osutama kaasabi ülesande täitmiseks. Advokaadibüroo eeldab, et klient esitas kogu ülesande täitmiseks vajaliku informatsiooni. Advokaadibüroo ei vastuta kahju eest, mis tekib kliendi poolt esitatud informatsiooni või dokumentide kasutamise ja nendele toetumise tagajärjel.

Klient kohustub informeerima advokaadibürood kõikidest asjaoludest, mis võivad avaldada mõju ülesande täitmisele. Selline kohustus ulatub ka olukorrale, kus klient kaotab usalduse advokaadibüroo, advokaadi või juristi vastu, kes osutasid kliendile õigusteenuseid. Eespool nimetatud teade peab olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Klient kinnitab, et ta on teadlik sellest, et kohtu- või vahekohtumenetluses osa või kogu advokaadibüroole makstud tasu võib olla jäetud välja mõistmata teiselt poolelt ning et teisel poolel võib õnnestuda mõista menetluskulud kliendilt välja. Järelikult iga menetlus võib viia lisaks advokaadibüroo tasu maksmisele ka teise poole menetluskulude kompenseerimiskohustuse tekkimiseni.

Klient nõustub informatsiooni vahetamisega elektrooniliselt Interneti teel. Klient kinnitab, et on teadlik riskidest, mis kaasnevad Interneti teel elektroonilise posti edastamisega: sõnumid võivad kaduda, konfidentsiaalset ja isiklikku informatsiooni võidakse tahtlikult või mittetahtlikult muuta või varastada ja kolmandatele isikutele avaldada. Kliendile saadetakse kõik teated advokaadile teadaolevale e-posti aadressile ja kiri loetakse kättesaaduks järgmisel päeval peale kirja väljasaatmist.

Klient kohustub tasuma advokaadibüroole ülesande täitmiseks osutatud teenuste eest arvestusega ükssada kakskümmend (120) eurot ühe töötunni eest, hinnale lisandub käibemaks. Kohtulahendi edasikaebamise eest Riigikohtusse ja vastuse koostamise eest kassatsioonkaebusele maksab klient osutatud õigusabi eest ükssada viiskümmend (150) eurot ühe töötunni eest, hinnale lisandub käibemaks vastavalt advokaadibüroo poolt esitatud arvetele ning sellele lisatud teostatud tööde ja kantud kulude arvestusele.

Klient kohustub hüvitama lepingu täitmisega seotud täiendavad kulud (koopiate tegemine, telefonikõned, tõlkimine, trükkimine jms) vastavalt advokaadibüroo poolt peetavale arvestusele. Juhul, kui õigusabi on seotud lähetusega väljaspool Tallinna linna piire, tasub klient lähetuskohta sõitmise ja tagasisõidu eest ½ punktis 11 märgitud töötunnist, millele lisandub transpordikulu 0,30 senti kilomeetri eest.

Advokaadibürool on lisaks tunnitasule õigus saada tulemustasu vähemalt 0 %[1] ulatuses summast, mida käesoleva lepingu täitmise käigus advokaadibüroo tegevuse tulemusele kliendile makstakse. Advokaadibüroo nõue muutub sissenõutavaks peale makse laekumist kliendile.

Käesolevast lepingust tulenevate maksetega viivitamise korral kohustub klient tasuma advokaadibüroole viivist null koma viisteist (0,15 %) % võlgnetavast summast iga viivitatud päeva eest.

Kliendil on kohustus esitatud arved ja teostatud tööde aruanded üle vaadata ning nendega mittenõustumise korral teatada viivitamatult mittenõustumise põhjus.

Esitatud arved tasutakse kliendi poolt advokaadibüroo arveldusarvele 7 pangapäeva jooksul alates advokaadibüroolt arve saamisest. Teostatud tööde aruanne (tööde spetsifikatsioon) esitatakse iganädalaselt e-postile või eraldi koos arvega. Arved edastatakse elektrooniliselt.

Klient kohustub koheselt kirjalikult teavitama advokaadibürood, kui klient leiab, et advokaadibüroo rikkus lepingulisi kohustusi.

Büroo ja õigusteenust osutav advokaat täidavad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevaid kohustusi Kliendi nimel ja arvel finants- või kinnisvaratehingus tegutsemisel. Kui Büroo või õigusteenust osutav advokaat teeb Kliendi nimel ja arvel või juhendab Kliendi tehingu kavandamist või elluviimist või teeb ametitoimingut, mis on seotud: kinnisasja, ettevõtte või äriühingu ostu või müügiga; kliendi raha, väärtpaberite või muu vara haldamisega; panga- või väärtpaberikontode avamise või haldamisega; äriühingu asutamiseks, tegevuseks või juhtimiseks vajalike vahendite hankimisega; usaldusfondi, äriühingu või muu sellise üksuse asutamise, tegevuse või juhtimisega. Bürool on kõik rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevad õigused, sh õigusaktides sätestatud juhtudel teenuse osutamisest keeldumise ja ärisuhte lõpetamise õigus.

Kliendil on õigus igal ajal Kliendileping üles öelda, saates sellekohase teate kirjalikus vormis mõistliku aja jooksul enne järgmist Büroo poolt tehtavat toimingut. Kui Büroo esindab Klienti kohtus, eeldatakse, et Klient on kohustatud Kliendilepingu ülesütlemisest ette teatama vähemalt 5 (viis) päeva.

Kliendileping lõpeb, kui Büroo on täitnud Kliendilepinguga ettenähtud ülesande. Bürool on õigus lepingu lõpetada, kui : Kliendi ülesande ülesande täitmisel ilmneb huvide konflikt; Klient ei täida Kliendilepingust tulenevat kohustust või rikub Kliendilepingu olulist tingimust; Klient tegutseb Büroo juhiste vastaselt või muul viisil väljendab selgelt, et ta on kaotanud usalduse Büroo või õigusteenust osutava advokaadi vastu;  Klient ei esita pikema aja jooksul, vaatamata Büroo korduvatele meeldetuletustele, Kliendilepingu alusel õigusteenuse osutamiseks vajalikke andmeid ja/või informatsiooni ning sellest tulenevalt on õigusteenuse osutamine takistatud või võimatu; majandus- või kutsetegevuses tehtavas tehingus osalev Klient ei esita, hoolimata sellekohasest nõudmisest, dokumente ja asjakohast teavet või kui esitatud dokumendid ja andmed ei kõrvalda Büroo kahtlust, et tehingu või ärisuhte eesmärgiks võib olla rahapesu või terrorismi rahastamine. büroo tuvastab Kliendi majandus- või kutsetegevuse või ametitoimingu käigus tegevuse või asjaolud, mille tunnused osutavad rahapesule või terrorismi rahastamisele või mille puhul on Bürool kahtlus, et tegemist on rahapesu või terrorismi rahastamisega. Büroo on kohustatud loobuma Kliendilepingus ettenähtud ülesande täitmisest ja Kliendilepingu üles ütlema, kui Klient: esitab võltsitud tõendeid ja advokaat on tõendi võltsimisest teadlik; nõuab, vaatamata advokaadi selgitusele, et advokaat kasutaks seadusega vastuolus olevaid vahendeid või viise Kliendi huvide kaitsmiseks; nõuab, et advokaat tegutseks viisil, mis ei ole kooskõlas advokaadi au ja väärikusega või kutse-eetika nõuetega .

Eritingimused: …………………………………………………………………………….. *Eritingimuste vastuolu korral mõne lepingu punktiga võetakse aluseks eritingimused

Kontakt

Indrek Naur

Vandeadvokaat
Aadress: Juhkentali 52, Tallinn
Tel: +372 601 2900
E-mail: indrek@in.ee

Martin Pärn

Vandeadvokaat
Telefon: +372 601 2900
E-post: martin@in.ee